STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Mając na uwadze podstawowe cele i zasady ochrony życia oraz zdrowia pacjentów chorych na układowe zapalenia naczyń, chęć niesienia pomocy chorym oraz ich bliskim, rozpowszechnianie świadomości społecznej o układowych zapaleniach naczyń, powołuje się do życia Stowarzyszenie Pacjentów o nazwie „Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń: Vasculitis” przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie (zwanym także w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”).
§2
Pomysłodawcami Stowarzyszenia są: Profesor dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, dr n. med. Aleksandra Rymarz, Izabela Skrzypiec, Marta Poświatowska i Adrian Piekarski.
§3
Patronat honorowy nad działalnością statutową stowarzyszenia pełni Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie.
§4
Treści medyczne publikowane przez Stowarzyszenie będą konsultowane przez zespół ekspertów w zakresie medycyny z Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie lub innych ekspertów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia i obecne grono eksperckie.
§5
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem chorych, ich bliskich, rodziców lub opiekunów oraz ludzi dobrej woli, chcących nieść pomoc chorymna układowe zapalenia naczyń.
§6
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski, a jego siedzibą miasto Warszawa.
§7
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.
§8
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§9
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń „Vasculitis”.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy:
1. Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń
2. Stowarzyszenie Chorych „Vasculitis”
3. Stowarzyszenie „Vasculitis”
4. „Vasculitis”
5. „Vasculitis Polska”
W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: Polish Association of Patients with Vasculitis „Vasculitis Poland”.

Stowarzyszenie może też używać międzynarodowej nazwy skróconej: „Vasculitis Poland”

§10
Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym je znakiem graficznym.
§11
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

Rozdział II
Siedziba oraz teren działania
§1
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
§3
W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
§4
Stowarzyszenie może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i filie na potrzeby wykonywania swoich zadań statutowych.

Rozdział III
Majątek
§1
Dochody stowarzyszenia mogą pochodzić w szczególności z:
1. składek członkowskich
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i subwencji osób prawnych,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z praw majątkowych,
6. dochodów z majątku ruchomego oraz nieruchomego Stowarzyszenia,
7. odsetek bankowych,
8. zysków kapitałowych,
9. aukcji i licytacji w tym aukcji internetowych,
10. odpisów podatkowych,
11. dochodów z ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej.
§2
Majątek Stowarzyszenia może stanowić także dochody oraz mienie ruchome i nieruchome nabyte przez Stowarzyszenie w toku jej działalności.
§3
Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.
§4
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
§5
Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§6
Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych, na lokatach bankowych, w papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych, w ruchomościach oraz nieruchomościach, przy czym te ostatnie muszą być podyktowane celami statutowymi Stowarzyszenia.

§7
Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe. W przypadkach szczególnych,
z dochodów określonych w Rozdział III §1 niniejszego Statutu Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe nazwane imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Stowarzyszeniu środki finansowe w drodze spadku lub zapisu. Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na w/w funduszach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Cele
§1
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób chorych na układowe zapalenia naczyń (w skrócie: UZN), a w szczególności:
1) ochrona i promocja zdrowia,
2) działania na rzecz zwiększenia dostępności do leczenia, diagnostyki i rehabilitacji chorych na UZN zgodnie ze światowymi standardami,
3) pomoc w wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia chorych na UZN,
4) informowanie o osiągnięciach naukowych w dziedzinach medycyny związanych z UZN,
5) starania o lepszą refundację leków przyjmowanych przez chorych na UZN,
6) inicjowanie i pomoc w tworzeniu ośrodków kompleksowej diagnostyki i leczenia chorych na UZN,
7) współpraca z jednostkami ochrony zdrowia, organami władzy państwowej, administracji i samorządowej, organizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi, przedstawicielami mediów w działaniach zmierzających do rozwiązywania wszelkich problemów osób chorych na UZN,
8) popularyzacja wiedzy o chorobie za pomocą prowadzonej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej wśród chorych na UZN, ich bliskich, w społeczeństwie, oraz osób związanych zawodowo z opieką nad chorymi na UZN,
9) wsparcie rozwoju badań nad UZN oraz chorobami pokrewnymi,
10) pomoc psychologiczna oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych na UZN,
11) integracja społeczności i wsparcie chorych na UZN oraz ich bliskich,
12) działalność charytatywna na rzecz chorych na UZN oraz ich bliskich,
13) wzajemna pomoc chorych na UZN w trudnych sytuacjach życiowych,
14) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym celu działania.

§2
Stowarzyszenie realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział V
Zasady, formy i zakres działalności Stowarzyszenia
§1
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wszelkie działania na rzecz zwiększenia dostępności do leczenia indukującego remisję, podtrzymującego, naprawczego oraz diagnostyki i rehabilitacji chorych na UZN zgodnie z światowymi wytycznymi i najnowszymi badaniami naukowymi,
2. oddziaływanie na kształt polityki zdrowotnej państwa i ustawodawstwa w sektorze ochrony zdrowia, w tym polityki Unii Europejskiej,
3. działalność konsultacyjną, zajmowanie stanowisk i wydawanie opinii w sprawach związanych z ochroną zdrowia,
4. współdziałanie z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie opieki nad chorymi na UZN,
5. nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami medycznymi krajowymi i zagranicznymi,
6. tworzenie banku danych o możliwościach uzyskania pomocy medycznej w kraju i za granicą,
7. tworzenie bazy danych chorych na UZNdo wykorzystaniaw działalności statystycznej, bądź naukowej,
8. wspieranie badań naukowych nad UZN i chorobami pokrewnymi,
9. szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
10. zbieranie danych i informacji na temat najnowocześniejszych terapii i możliwościach diagnostyki UZN,
11. organizacja szkoleń, warsztatów, terapii psychologicznych i wykładów dla osób chorych w tym dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowe,
12. wspieranie edukacji i rozwoju lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia związanych zawodowo z opieką nad chorymi na UZN,
13. działania w zakresie edukacji, zatrudnienia i pomocy socjalnej chorym na UZN,
14. wymiana doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi na UZN,
15. inicjacja samopomocowej grupy wsparcia, skupiającej osoby, w których najbliższym otoczeniu żyje ktoś dotknięty chorobą UZN,
16. pomoc w uzyskaniu niezbędnych środków leczniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla członków stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej,
17. udzielanie wsparcia psychologicznego,
18. Wspieranie i upowszechnianiezdrowego trybu życia w tym prawidłowych zasad odżywiania się, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
19. działanie na rzecz poszanowania praw podstawowych jednostki w tym Praw Pacjenta określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta,
20. działanie na rzecz walki z wykluczeniem społecznym w szczególności pokonywania barier w dostępie do nauki, pracy i wypoczynku,
21. współpraca z innymi organizacjami osób chorych reumatycznie, przewlekle, niepełnosprawnych, z organizacjami lekarskimi i innymi w kraju i za granicą,
22. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
§2
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego, z jednoczesnym  zastrzeżeniem, że cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.
§3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w  następującym zakresie oznaczonym kodami PKD:
58.11.Z Wydawanie książek,
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§4
Zabronione są następujące czynności:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia i ich rodzin zwłaszcza na zasadach preferencyjnych warunków lub nieodpłatności.

Rozdział VI
Władze Stowarzyszenia
§1
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§2
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
§3
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
§4
Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
§5
Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.
2. ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu,
3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4. odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§6
W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w par. 5 ust. 1 dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
§7
Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim, na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia
§8
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
d) wybór Zarządu,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
h) określenie wysokości składki członkowskiej,
i) dokonywanie zmian w Statucie,
j) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
k) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
l) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenie lub Komisję Rewizyjną jeśli Zarząd Stowarzyszenia nie dopełni swoich obowiązków w terminie 30 dni od upłynięcia 1 roku od poprzedniego zwołanego Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
5. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
6. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust.
7. Z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.
§9
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 3-5 członków
2. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się raz na 3 miesiące lub częściej
3. Nowy zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu. co oznacza, że z własnego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Prowadzenie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) Uchwalania regulaminów organizacyjnych,
c) Opracowanie oraz uchwalanie rocznych planów działania
d) Wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
g) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków krajowych,
h) Ustalanie potrzeb zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia
5. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu na co najmniej 7 dni przed datą planowanego spotkania.
6. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu działając łącznie.
8. Członkowie Zarządu za z tytułu pełnionych funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalane indywidualnie w stosunku do każdego członka Zarządu Stowarzyszenia oraz zwrot uzasadnionych i udokumentowanych poniesionych wydatków.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§10
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

Rozdział VII
Członkowie stowarzyszenia
§1
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§2
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkiem zwyczajnym mogą być rodzice i opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, oraz osoby dorosłe chore na UZN lub inne osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
5. Osoba zainteresowana przynależnością do Stowarzyszenia staje się jego członkiem z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd o jego przyjęciu.
6. O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego lub drogą mailową jeśli obie strony wyrażą na to zgodę.
7. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
8. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni zobligowani są do uiszczania opłaty członkowskiej w wysokości 50 zł rocznie.
10. Członkowie zwyczajni niepełnoletni mogą przystąpić do Stowarzyszenia razem z rodziną (rodzicami lub opiekunami prawnymi z dowolną liczbą dzieci).
11. Członkowie zwyczajni niepełnoletni przystępujący do stowarzyszenia z rodziną (rodzicami lub opiekunami prawnymi z dowolną liczbą dzieci) zobligowani są do uiszczania rodzinnej opłaty członkowskiej w wysokości 50 zł rocznie.

§3
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
f) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
§4

1. Członkowie zwyczajni niepełnoletni mają prawo do korzystania z wszelkich form pomocy wynikającej z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajniniepełnoletni w wieku od 16 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkowie niepełnoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§5
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
6. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§6
1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
6. Mianem członków honorowych określa się także ekspertów w dziedzinie nauk medycznych wspierających Stowarzyszenie w przedmiocie działalności naukowej, za opinią których Zarząd podejmuje decyzje o akceptacji publikacji naukowych lub poradniczych pojawiających się na stronach internetowych Stowarzyszenia, wydawanych broszurach lub innych środkach przekazu.

Rozdział VIII
Połączenie z innym Stowarzyszeniem
§1
1. Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem, charakteryzującym się podobnymi celami statutowymi, na podstawie warunków, określonych w umowie przez obie strony.
2. Niedopuszczalnym jest łączenie stowarzyszeń, w wyniku którego nastąpiłaby zmiana podstawowego celu Stowarzyszenia.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

Rozdział IX
Zmiana statutu Stowarzyszenia
§1
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia może być dokonana na podstawie uchwały Walnego Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Zmiana Statutu zostaje przyjęta większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Zmiana Statutu nie może obejmować zmiany głównego celu Stowarzyszenia.

Rozdział X
Rozwiązanie oraz likwidacja Stowarzyszenia
§1
1. W uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.
2. Likwidację prowadzi Likwidator Stowarzyszenia, którego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu …………………………………

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI
1. …………………………………,
2. …………………………………,
3. …………………………………,
4. …………………………………,
5. …………………………………,
6. …………………………………,
7. …………………………………,
8. …………………………………,
9. ………………………………….