RODZAJE CZŁONKOSTWA

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,

 

 

Członkiem zwyczajnym mogą być rodzice i opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, oraz osoby dorosłe chore na UZN lub inne osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba niepełnoletnia poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

 

Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.