KONKURS PLASTYCZNY

Czasami zastanawiamy się jak wywabić plamy na ubraniach, które niefortunnie pobrudziliśmy, ale są tacy, którzy nie tylko myślą, ale przede wszystkim podejmują duży wysiłek by pozbyć się plam, jakie pojawią się na ich ciele na skutek choroby jaką jest plamica Schönleina-Henocha (według aktualnej nomenklatury określana jako zapalenie naczyń związane z IgA).

To rzadkie schorzenie jest jedną z chorób układowych zapaleń naczyń, które  stosunkowo często dotyka także dzieci. Oprócz rozmaitych dolegliwości, charakterystycznym objawem jest pojawianie się czerwonych plam w różnych częściach ciała, które stwarzają pacjentom duży dyskomfort.

Jako Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń w ubiegłym roku zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Fantazyjne plamki”, który cieszył się bardzo dużym odzewem uczestników z całej Polski. W tym roku postanowiliśmy zorganizować II edycję konkursu do udziału którego pragniemy zachęcić wszystkie dzieci! O ileż świat byłby piękniejszy, bardziej kolorowy a pacjent szczęśliwszy gdyby na jego ciele pojawiły się zamiast czerwonych wybroczyn, różnokolorowe plamki? Wiele czasu poświęcamy temu co na siebie nałożyć, jaka garderoba byłaby odpowiednia. Puśćmy wodzę naszej fantazji i zastanówmy się w jakie plamy chcielibyśmy ubrać nasze ciało. 

Cele konkursu: 

 • Popularyzacja wiedzy o chorobie za pomocą prowadzonej działalności Stowarzyszenia
  „Vasculitis”
 •  Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności plastycznych
 • Wyrażanie wrażliwości artystycznej
 • Aktywizacja społeczna chorych na układowe zapalenia naczyń

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

         Grupa I – klasy I-III szkoły podstawowej,

         Grupa II – klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

         Grupa III – dzieci ze szkół specjalnych

Warunki uczestnictwa:

 1. Pracę mogą być wykonane następującymi technikami: malarstwo, rysunek, grafika, pastel, technika mieszana (prosimy jednak nie wykorzystywać do pracy plasteliny i materiałów sypkich.
 2. Charakter konkursu indywidualny. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
 3. Format pracy: A3 (420 x 297 mm)
 4. Termin nadsyłania prac do 10 maja 2024 r. – decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesyłki pocztowej.
 5. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
 6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa oraz nazwę i adres szkoły. Do pracy muszą być także dołączone OŚWIADCZENIA podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce nadesłania prac:

Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 1 prace wykonaną samodzielnie, którą należy przesłać lub dostarczyć wraz z załączoną i podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na adres organizatora:

STOWARSZYSZENIE CHORYCH NA UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ
MARTA POŚWIATOWSKA 
Pisarka 16, 39-300 Mielec
z dopiskiem: „II  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO – FANTAZYJNE PLAMKI”

Wyniki konkursu:

 1. Kwalifikacji prac do konkursu oraz przyznanie nagród dokona jury powołane przez organizatora. Spośród prac biorących udział w konkursie, z każdej z grup wiekowych wybranych zostanie i nagrodzonych trzech uczestników.
 2. Kryteria oceny będą obejmowały:

– walory artystyczne,

– kreatywność i oryginalność

– staranność

– samodzielność

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 MAJA 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia: www.vasculitis.org.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Vasculitis.”

Kontakt

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu s. Martą Poświatowską SSpS (e-mail: vasculitispoland@gmail.com; tel: 724 090 120)

Nagrody:

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które zostaną dostarczone pocztą.

 Dodatkowe uwagi:

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do promocji ich autorów i konkursu. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie listopadowego spotkania dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Chorych na Układowe Zapalenia Naczyń w Warszawie.
 3. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI 

fantazyjne plamki - Edycja I